Pogoji poslovanja

SAIL NATION, Jadralni klub SN
Celovška 69b
1000 Ljubljana,
Slovenija
(v nadaljevanju JK SN)

in

UDELEŽENEC
prijavljen na jadralski dogodek preko spletne strani www.sailnation.si ali katere izmed povezanih strani, se s prijavo strinja s trenutno veljavnimi:

POGOJI POSLOVANJA
Jadralnega kluba SN,
s katerimi se mora strinjati tudi katerakoli druga oseba, ki jo lahko v skladu s temi pogoji poslovanja smatramo za UDELEŽENCA.

1. Splošni pogoji

Obe strani sprejemata naslednje splošne pogoje:
1.1 Obe strani potrjujeta in sprejemata pogoje poslovanja in s tem ustvarjata pogodbeno razmerje.

1.2 UDELEŽENEC in JK SN sta zavezana k sprejemu in spoštovanju teh pogojev poslovanja in kakršnih koli drugih dogovorov med UDELEŽENECEM in JK SN.

1.3 Kot UDELEŽENCA se šteje vsaka oseba, ki se je prijavila na dogodek v oganizaciji JK SN preko spletne strani www.sailnation.si, katere izmed povezani strani ali na katerikoli drug način. Kot UDELEŽENCE se smatra tudi vse osebe ali skupine, ki jih je v njihovem imenu prijavil nekdo drug.

1.4 Vse podrobnosti in informacije o dogodku v organizaciji JK SN, na katerega se je prijavil UDELEŽENEC bodo znane in objavljene najmanj 30 dni pred začetkom dogodka. V primeru večjih sprememb v poteku dogodka, se JK SN obvezuje, da bo v najkrajšem možnem času obvestil UDELEŽENCA.

1.5 JK SN ni odgovoren za dejanja in spremebe tretjih oseb, ki so ponudniki storitev katere so sestavni del JK SN dogodka. JK SN ni odgovoren za dejanja in spremembe UDELEŽENCA ali druge osebe povezane z njim. JK SN ni odgovoren za dejanja in spremebe tretje osebe. JK SN ni odgovoren za dogodke in spremebe povzročene zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih dogodkov. S tem si JK SN pridržuje pravico, do spremebe programa, rute ali celo odpoved dogodka s stališča varnosti.

1.6 Navkljub točki 1.4 je UDELEŽENEC dolžen redno spremljati spletno stran www.sailnation.si in druge z njo povezane strani, zaradi možnih sprememb v Pogojih poslovanja ali organizaciji dogodka na katerega se je prijavil. JK SN si pridržuje pravico do sprememb v Pogojih poslovanja, vseh ostali delih ponudbe in dogodkih, ki so na voljo na spletni strani www.sailnation.si in ostalih z njo povezanih straneh. JK SN si pridržuje pravico do spremeb v kateremkoli dogovoru z UDELEŽENCEM.

1.7 JK SN zagotavlja posredniške storitve oz storitve posrednika za fizične osebe, ne pa za pravne osebe.

1.8 Zaradi načina prijave (preko spleta) in vzpostavitve pogodbenega razmerja na daljavo JK SN ne ve in ne more vedeti za UDELEŽENČEVE osebne in objektivne okoliščine, ki bi lahko vplivale na veljavnost pogodbe. Takšne okoliščine in razlogi se ne morejo upoštevati za opravičitev enostranskega odstopa od pogodbe oziroma prijave s strani UDELEŽENECA.

1.9 JK SN se bo po najboljših močeh trudil izpolniti vse storitve, ki jih zagotavlja tretja oseba, ki bo UDELEŽENCU zagotovila prenočišča, ki so vključena v ponudbo JK SN.

1.10 JK SN sklepa dogovore in pogodbe s tretjimi osebami, ki zagotavljajo prenočišča in ostale storitve, nekaj mesecev pred datumom realizacije dogodka. Zaradi tega si JK SN pridržuje pravico do spremembe poteka dogodka in same ponudbe JK SN. JK SN se bo po najboljših močeh trudil obdržati te spremembe na minimumu. Spremembe so na primer: oprema jadrnice, sprememba rute zaradi varnosti ali vremenskih razmer… JK SN se bo trudil o vseh spremembah čimbolj ažurno obveščati UDELEŽENCA.
Okoliščine pod katerimi lahko JK SN enostransko prekine pogodbo so določene na osnovi Pogojev poslovanja.

1.11 JK SN si pridržuje pravico do odpovedi UDELEŽENČEVE rezervacije dogodka. JK SN bo v primeru težav ali nesposobnosti zagotovitve izbrane JK SN ponudbe oz. organizacije dogodka o tem obvestila UDELEŽENCA in ga seznanila z možnostmi alternativnih ponudb ali drugimi rešitvami. Če ni mogoče doseči sporazumne rešitve ali so pa so okoliščine in razlogi primera izven zmožnosti in dosega JK SN ima JK SN pravico do odpovedi UDELEŽENČEVE prijave in pogodbe.
V opisanem primeru je JK SN dolžan UDELEŽENCU povrniti plačan znesek minus stroški, ki so že nastali UDELEŽENCU v prid.

1.12 JK SN si pridržuje pravico do odstopa oz. delnega odstopa od pogodbe, zaradi razlogov v prejšnjih točkah in tudi v primerih izrednih dogodkov in okoliščin, ki lahko nastanejo pred in med realizacijo programa. Kot izjemne dogodke se smatrajo dogodki in okoliščine, ki jih ne moremo pričakovati, se jim izogniti ali odstraniti. JK SN smatra, je pojavitev takšnih dogodkov in okoliščin pred in med izvedbo programa verodostojen razlog za odstop od pogodbe pod temi pogoji poslovanja.
Obe strani se strinjata, da JK SN v primeru višje sile (vojna, industrijski nesporazumi, teroristične aktivnosti, naravne in druge katastrofe, požar, neprimerni vremenski pogoji, resne ekonomske nestabilnosti in negotovosti, inflacija ali deflacija) ni dolžan povrniti UDELEŽENCU nobenih stoškov. UDELEŽENEC se smatra za obveščenega o pojavitvi zgoraj omenjenih vrst višje sile, s tem ko JK SN objavi te informacije na spletni strani www.sailantion.si ali katerem izmed drugih medijev.

Veljavni dokumenti
1.13 UDELEŽENEC mora imeti veljaven potni list ali osebno izkaznico, kar mu omogoča potovanje v Evropski uniji. V primeru izgube ali kraje UDELEŽENČEVIH dokumentov, ki so potrebni za potovanje in urejanje prenočišč na JK SN dogodku, mora UDELEŽENEC na svoje stroške pridobiti nove dokumente. V primeru, da zaradi prej omenjene izgube ali kraje dokumentov pride do razveljavitve pogodbe oz. dogovora s tretjo osebo, ki zagotavlja storitve za JK SN dogodek, UDELEŽENEC ni upravičen do povračila plačanega zneska iz 3. odstavka teh pogojev poslovanja.

1.14 Udleženec je primoran spoštovati carinske in valutne predpise in zakone, ki so v veljavi v državi JK SN dogodka. Če UDELEŽENEC ne spoštuje teh predpisov in zakonov in kot posledico tega ne more udeležiti JK SN dogodka v celoti ali vsaj deloma, nosi vse nastale posledice in stroške sam. JK SN ni odgovoren za mogoče komplikacije ali UDELEŽENČEVO prekinitev pogodbe ali neudeležitev dogodka JK SN, ki so posledica UDELEŽENČEVEGA nespoštovanja carinskih, valutnih in zdravstvenih zakonov ter predpisov.

1.15 Zdravstveno zavarovanje ni vključeno v ceno JK SN dogodka/ponudbe. Zagotovitev primernega zdravstvenega zavarovanja je dolžnost UDELEŽENCA.

1.16 JK SN ni odgovoren za dejanja in odstop od pogodb tretje osebe, ki UDELEŽENCU zagotavljajo storitve, ki so del JK SN dogodka ali s katerimi UDELEŽENEC sklepa pogodbo ali dogovor po posredovanju JK SN. JK SN prav tako ni odgovoren za dejanja in odstop od pogodb UDELEŽENCA, tretje osebe ali posledice spleta okoliščin, ki so nepredvidljive in neizogibne, navkljub previdnosti.

1.17 Slike jadrnic, navedene dimenzije, količina in katerikoli druge informacije o JK SN ponudbi oz. dogodku so informativne in generalne narave. Mogoče je odstopanje jadrnic in ostalih delov JK SN ponudbe od prej omenjenih informacij ter simboličnih slik in slik na spletni strani www.sailnation.si ter ostalih z njo povezanih straneh.
Vsi detajli o JK SN ponudbi, organizaciji, storitvah ostale komponente JK SN dogodka, ki so na spletni strani www.sailnation.si in ostalih z njo povezanih straneh ne morejo biti uporabljeni kot pravna sredstva za vlogo morebitnih zahtevkov.

2. Prijava

2.1 Udeleženec je dolžan pri prijavi podati točne in popolne podatke. V primeru, da poda napačne ali nepopolne ali neavtentične podatke je odgovoren za vsakršno nastalo škodo zaradi teh dejanj, ki jih je utrpel JK SN ali tretja oseba.

2.2 UDELEŽENEC bo po prijavi na njegov e-poštni naslov prejel točne podatke o plačilu ter rok plačila. UDELEŽENEC je dolžan poravnati obveznosti do roka plačila.

2.3 UDELEŽENEC je zavezan JK SN pravočasno obvestiti o kakršnihkoli spremembah njegovih podatkov, ki so potrebni za uspešno prijavo.

2.4 Uporaba promocijskih materialov UDELEŽENEC se strinja s tem, da bo lahko na dogodku fotografiran ali sneman s strani JK SN fotografa in snemalca. UDELEŽENEC dovoljuje in se strinja z komercialno in promocijsko uporabo slikovnega in video materiala s strani JK SN.

2.5 E-novice in politika zasebnosti
UDELEŽENEC dovoljuje uporabo svojih osebnih podatkov JK SN, ki upošteva slovenski zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/2007) ter relevantne evropske direktive in regulacije. UDELEŽENEC se stirnja, da lahko JK SN uporabi zgoraj omenjene podatke za statistične namene, segmentacijo trga, analizo obnašanja strank, analizo pogodbene skladnosti, za pošijanje ponudb, komercialne materiale JK SN in naših partnerjev, povabila na dogodke in pisne ter spletne raziskave.
Zgoraj omenjene osebne podatke lahko JK SN neomejeno uporablja dokler ne prejme pisne zahteve po prenehanju s strani UDELEŽENCA. UDELEŽENECU pripadajo vse pravice, ki mu jih pripisuje slovenski zakon o vartvu osebnih podatkov in relevantne evropske direktive in regulacije.

3. Plačilo in cenik

3.1 Ko se UDELEŽENEC prijavi na spletni strani www.sailnation.si in poda vse potrebne podatke mora v 72 urah po prijavi poravnati prvi obrok (če se je prijavil več kot 5 tednov in 72 ur pred dogodkom) JK SN dogodka. Drugače pa mora v 48 urah po prijavi poravnati celoten znesek.
Prijava se smatra za popolno, če je izpolnjen en izmed zgoraj omenjenih pogojev.
Če udeleženec v roku 72 ur po prijavi ne plača prvega obroka oz. celotnega zneska za JK SN dogodek se prijava avtomatsko prekliče po preteku tega roka, pogodba med JK SN in UDELEŽENCEM se prekine.

3.2 Cena JK SN dogodka bo objavljena na spletni strani www.sailnation.si in na straneh povezanih z njo. JK SN si pridržuje pravico do spremembe te cene. Cena se lahko spremeni zaradi podražanj storitev, ki jih zagotavlja tretja oseba, zapolnjenosti kapacitet,...

3.3 Obe strani se strinjata, da JK SN pripada plačilo določeno v prejšnjem členu, brez vpliva uspešnosti pogodb med tretjo osebo in UDELEŽENCEM, ki so del JK SN ponudbe.

3.4 Dodatni stroški, ki jih mora kriti UDELEŽENEC so zajeti v enotno doplačilo 60 €, ki jih UDELEŽENEC izroči JK SN na začetku potovanja.

Ta enotno doplačilo zajema:
ZAVAROVANJE - Krije vse večje poškodbe plovila. V primeru povzročene škode na plovilu imajo nekateri lastniki plovila ustaljeno prakso odbitne franšize in vam lahko navkljub zavarovanju zaračuna dodatne stroške. JK SN pove UDELEŽENCU kakšna je višina odbitne franšize.
GORIVO - Stroški goriva za jadrnico.
MARINE, PRIVEZI, BOJE - Stroški vseh prenočišč.

4. Prekinitev pogodbe zaradi krivde UDELEŽENCA

4.1 JK SN lahko prekine pogodbo brez vnaprejšnjega opozorila zaradi krivde ali napak UDELEŽENCA, ki so: neplačilo ali nepravočasno plačilo, kot omenjeno v 3. členu teh pogojev poslovanja.
nepravočasna zagotovitev pravilnih podatkov, nepravilni podatki, nepopolno podatki, kot omenjeno v 2. členu teh pogojev poslovanja

Obe strani se strinjata, da ima JK SN v primeru preklica prijave zaradi zgoraj naštete krivde ali napak pravico do povrnitve nastalih stroškov. Ti stroški se krijejo iz že poravnanih plačil UDELEŽENCA.

4.2 Obe strani se strinjata da je posredniška pogodba zaključena takoj, ko UDELEŽENEC stopi v kontakt s tretjo osebo s katero UDELEŽENEC sklene pogodbo o zagotovitvi storitve, ki jo nudi ta tretja oseba in je del JK SN ponudbe/dogodka. Uspešnost te pogodbe v nobenem primeru ne vpliva na posredniško pogodbo med JK SN in UDELEŽENCEM.

4.3 UDELEŽENEC ima pravico do prekinitve pogodbe. JK SN mu v tem primeru ni dolžan povrniti že poravnanih obveznosti.

4.4 UDELEŽENEC ima pravico, da njegovo pogodbo prevzame druga oseba, pri čemer si JK SN pridržuje pravico do zavrnitve prvih treh predlogov oseb za zamenjavo. Če se UDELEŽENEC in JK SN po tem še vedno ne strinjata o osebi, ki bi prevzela pogodbo je JK SN dolžan UDELEŽENCU povrniti plačila, ki jih je UDELEŽENEC v zvezi s tem dogodkom že opravil.

4.5 Obe strani se strinjata, da za potrditev odpovedi velja pisno obvestilo (razen za odpovedi pod točko 3.1), preko email naslova s katerim se je UDELEŽENEC prijavil.

4.6 Obe strani se strinjata, da UDELEŽENEC krije vse nastale stroške zaradi prepozne odpovedi (manj kot 40 dni).

5. Varnost in zdravje UDELEŽENCA

5.1 JK SN ni in nemore odgovarjati za dejanja in obnašanje UDELEŽENCA, ki more ves čas JK SN upoštevati Slovenske, Hrvaške in Evropske zakone in predpise. Prav tako mora upoštevati vsa varnostna navodila JK SN organizatorjev in skipperjev. V kolikor tega ne bo storil, se pogodba med JK SN in UDELEŽENCEM prekine.

5.2 UDELEŽENEC si mora pred odhodom zagotoviti vsaj Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. JK SN bo vztrajal, da ima UDELEŽENEC to urejeno pred odhodom. Dodatna zavarovanja so zaželena.

5.3 JK SN organizatorji in skipperji se bodo ves čas trudili zagotoviti najvišjo varnost in minimalno možnost za poškodbe. Upoštevane bodo vremenske razmere in UDELEŽENCI primerno in pravočasno obveščeni o spremembah.

5.4 V primeru poškodb, hujših poškodb, invalidnosti ali celo smrti UDELEŽENCA JK SN ni odgovoren za njegova ali tuja dejanja, ki so pripeljala do tega. Če je JK SN storil kar je v njegovi moči, da bi do takšnega dogodka ne prišlo ne more in ni odgovoren za posledice.

5.5 UDELEŽENEC je dolžan obvestiti JK SN, če ima kakršne koli zdravstvene zadržke, stanja ali bolezni. V primeru, da pride do hujšega poslabšanja zdravstveneg stanja UDELEŽENCA, se more le-ta zavedati, da je lahko v danem trenutku tudi za več ur oddaljen od ustrezne zdravniške pomoči. JK SN se bo po najbolših močeh trudil situacijo rešiti, vendar ne more biti odgovoren za nepričakovan razvoj dogodkov.

5.6 UDELEŽENEC se JK SN dogodka udeležuje na lastno odgovornost in s tem se obvezuje, da njegovo obnašanje in dejanja ne bodo ogrožala ostalih udeležencev, tuje lastnine in narave. V primeru, da UDELEŽENEC na samem dogodku krši veljavne zakone, ogroža zdravje ali močno nadleguje ostale udeležence, ima JK SN pravico prekiniti pogodbo tudi med potovanjem. V tem primeru bo UDELEŽENEC odložen v bližini javnega prevoza. JK SN v tem primeru UDELEŽENCU ni dolžen povrniti ničesar, saj so vsi stroški, ki se tičejo UDELEŽENCA za JK SN že nastali.

6. Končna določila

6.1 Obe strani se bosta trudili vse konflikte reševati sporazumno po mirni poti in po načelu pravičnosti. Obe strani bosta opravljali svoje dolžnosti po načelu dobrega upravljanja.

6.2 Obe strani se strinjata, da je JK SN upravičen do nadomestila stroškov in škode, ki je nastala zaradi UDELEŽENČEVEGA neupoštevanja teh pogojev poslovanja in drugih dejanj.

6.3 JK SN bo 7 dni pred odhodom UDELEŽENCU zagotovil vse podrobne informacije, ki se tičejo JK SN dogodka na katerega se je UDELEŽENEC prijavil.

6.4 Obe strani se strinajta, da je s temi pogoji poslovanja v veljavi tudi slovensko pravo. Če stranki ne moreta sporazumno rešiti konfliktov je za razrešitev pristojno sodišče v Ljubljani.